English version
Strona główna O IPS Prace dyplomowe Prace magisterskie
Rozmiar tekstu:

Prace magisterskie

Obronione w roku akademickim 2007-2008

 1. Pokonując bezdomność. Studium porównawcze kwestii w Australii i w Polsce.
 2. Sytuacja ludzi starszych na wsi, na przykładzie wsi Koty i Lutostań
 3. Działalność informacyjna lokalnych instytucji pomocy społecznej sektora publicznego w
 4. Warszawie.
 5. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna w Polsce.
 6. Bezpieczeństwo socjalne grupy zawodowej aktorów w Polsce
 7. Procesy adaptacyjne polskich migrantów w Glasgow
 8. Marketing Społeczny w Polsce (na przykładzie trzech wybranych Kampanii Społecznych)
 9. Model szkoły katolickiej w XXI wieku
 10. Motywowanie pracowników w zakładzie pracy
 11. Wolontariat w Wielkiej Brytanii na przykładzie miasta Glasgow. Studium przypadku.
 12. Publiczne pośrednictwo pracy
 13. Rola organizacji obywatelskich w rozwoju nowych usług społecznych na szczeblu lokalnym.
 14. Przykład warszawskiego osiedla Wrzeciono.
 15. Przemiany na polskim rynku pracy. Nowe zawody
 16. Uchodźcy z Bośni i Kosowa w Republice Federalnej Niemiec
 17. Realizacja podstawowych funkcji w rodzinach adopcyjnych
 18. Działalność stowarzyszeń i fundacji w środowisku lokalnym na przykładzie gmin Mława i Milanówek
 19. Europejski Fundusz Społeczny jako instrument budowania kompetencji pracowników
 20. Problemy alkoholowe w lokalnej polityce społecznej.
 21. Wpływ negatywnego stereotypu byłego robotnika rolnego na wykluczenie społeczne grupy
 22. mieszkańców osiedli popegeerowskich
 23. Związki zawodowe w oczach prasy.
 24. Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza o działalności związków zawodowych.
 25. Spór o kwestię kobiecą w Polsce w świetle debaty publicznej wokół Manify 2007
 26. Spór o "becikowe" w polskiej debacie publicznej na przełomie 2005 i 2006 roku
 27. Prace nad Ustawą o Radiofonii i Telewizji na tle sytuacji politycznej w Polsce na przełomie 2005/2006 roku
 28. Debata na temat urlopów macierzyńskich w polskim parlamencie w 2006 r.
 29. Migracja zarobkowa do Wielkiej Brytanii po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 30. Kapitałowa część polskiego systemu emerytalnego - sukces czy porażka reformy?
 31. Formy wsparcia dla ofiar przestępstw w Polsce
 32. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu skierowane do ludzi młodych w Polsce
 33. Kierunki kształcenia a występowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy w Częstochowie.
 34. Staż jako jedna z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu sochaczewskiego
 35. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ulicy Deotymy w Warszawie
 36. Skuteczność dozoru kuratora sądowego w adaptacji społecznej podopiecznych.
 37. Zachowania agresywne młodzieży w wieku gimnazjalnym wobec rówieśników na przykładzie miasta Chełm
 38. Specyficzne potrzeby opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera
 39. Wpływ przewlekłej choroby dziecka na dysfunkcję rodziny w Polsce
 40. Ocena form samopomocy dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
 41. Wyrównywanie wieku emerytalnego
 42. Choroba Alzheimera jako przyczyna marginalizacji i wykluczenia społecznego opiekunów.
 43. Język felietonów ekonomicznych w tygodniku "Wprost"
 44. Bezrobotna młodzież na lokalnym rynku pracy na przykładzie powiatu mińskiego
 45. Analiza kondycji oraz szans i zagrożeń rozwoju zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego w Polsce
 46. Urbanizacja Dzielnicy Warszawa - Białołęka, a lokalna polityka społeczna
 47. Prawna ochrona konsumenta w życiu codziennym
 48. Motywy podjęcia pracy zarobkowej osób pobierających emeryturę
 49. Realizacja Praw Pacjenta w Polskim Systemie Opieki Zdrowotnej
 50. Problemy dotyczące czytelnictwa wśród mieszkańców Warszawy
 51. Kontrakt socjalny jako narzędzie do aktywizacji bezrobotnych klientów pomocy społecznej
 52. Program "Samo - zatrudnieni" jako szansa wyjścia z bezrobocia.
 53. Wpływ rozwoju nowych technologii na styl codziennego życia pracowników dużych korporacji
 54. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 55. Wypadkowość w gospodarstwach rolnych i zakres świadczeń dla poszkodowanych i ich rodzin. ( na przykładzie KRUS w Warszawie)
 56. Społeczne i psychologiczne skutki bezrobocia w Polsce
 57. Działania pracodawców w zakresie ochrony macierzyństwa.
 58. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
 59. Emigracja zarobkowa Polaków po II Wojnie Światowej
 60. Reforma emerytalna oczekiwania i obawy społeczne
 61. Migracje powrotne z USA
 62. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w systemie wspierania osób niepełnosprawnych
 63. Możliwości wyjścia ze stanu bezdomności mieszkańców Markotu.
 64. Pośrednictwo pracy w ramach programu "szansa na pracę"
 65. Codzienne życie mieszkańców wsi w gminie Borkowice
 66. Dyskurs polityczny wokół równości kobiet i mężczyzn w Polsce."
 67. Dylematy macierzyństwa
 68. Rozwój i działalność organizacji społecznych na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie siedleckim
 69. "Rola Centrum Praw Kobiet w procesie budowania systemu pomocy na rzecz ofiar przemocy domowej"
 70. Mienie zabużańskie
 71. Przedsiębiorczość kobiet w środowisku lokalnym.
 72. Postawy prokreacyjne młodego pokolenia Polek i Polaków
 73. Działalność socjalna zakładów pracy.
 74. Wykorzystanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2003-2007.
 75. Wpływ rodziny na proces rehabilitacji dziecka z upośledzeniem umysłowym
 76. Migracje zarobkowe Polaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 77. Zakłady Aktywności Zawodowej - stracona szansa aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
 78. Depresja, jako niepełnosprawność utrudniająca funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie
 79. Instytucjonalizacja mniejszości ukraińskiej w województwie podlaskim
 80. Działalność charytatywna w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym,; tradycja i współczesność
 81. Becikowe jako instrument polityki rodzinnej w opinii młodych matek - studium przypadku
 82. Wpływ polityki personalnej przedsiębiorstwa na poziom satysfakcji zawodowej pracowników
 83. Rzecznik Praw Obywatelskich jako podmiot polityki społecznej.
 84. Dyskurs polityczny wokół "becikowego" jako instrument polityki rodzinnej
 85. Przemoc domowa wobec ludzi starych
 86. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa w Polsce
 87. na przykładzie działalności Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi.
 88. Poczucie osamotnienia młodzieży w wieku gimnazjalnym we współczesnej rodzinie miejskiej
 89. Usługi opiekuńcze w dzielnicy Żoliborz w latach 2007-2008
 90. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu na przykładzie Warszawskiego
 91. Programu Reintegracji Społecznej "Powrót"
 92. Egzekwowanie uprawnień pracowniczych
 93. Systemy motywacji pracowników w organizacjach.
 94. Dyskurs o problemach polityki społecznej w wybranych czasopismach katolickich
 95. Misja społeczna Telewizji Polonia - oczekiwania i rzeczywistość
 96. Problematyka marginalizacji i integracji społecznej na przykładzie młodzieży z "Białego Domku?
 97. Dodatkowe formy zabezpieczenia dodchodów na starośc w Polsce i Holandii
 98. Renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w latach 1998-2006
 99. Specyfika pracy socjalnej na terenie Warszawy na podstawie działalności wybranych Ośrodków Pomocy Społecznej
 100. Działalność fundacji medialnych w dziedzinie ochrony zdrowia
 101. Ewolucja Systemów Emerytalnych w Polsce i w Szwecji
 102. Sytuacja młodzieży na lokalnym rynku pracy, na przykładzie powiatu przemyskiego
 103. Współczesna polityka RFN wobec imigrantów
 104. Uzależnienie od pomocy jako problem funkcjonowania pomocy społecznej
 105. Reintegracja zawodowa matek w Polsce na tle rozwiązań europejskich
 106. Wpływ bezrobocia na rodzinę
 107. Polscy pracownicy wysoko wykwalifikowani na niemieckim rynku pracy
 108. Niepubliczne pośrednictwo pracy w Polsce
 109. Architektura w ludzkiej skali czy "szafy do spania"? Społeczne kryteria oceny zabudowy mieszkaniowej na przykładzie Osiedla Za Żelazną Bramą
 110. Zmiana pozycji i roli społecznej rodzinnego kuratora sądowego w okresie wprowadzania reformy systemu kurateli
 111. Migracje zarobkowe Polaków do Wielkiej Brytanii po 1 maja 2004 roku.
 112. Proces rekrutacji i selekcji pracowników
 113. Problemy społeczne mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim
 114. Przeciwdziałanie bezdomności na przykładzie Warszawy
 115. Rola warszawskich struktur Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w
 116. przeciwdziałaniu narkomanii
 117. Rola pracowniczych programów emerytalnych w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce
 118. Wizerunek trzeciego sektora w polskich mediach na przykładzie prasy, telewizji i Internetu
 119. Interes polityczny kobiet w działaniach polskich instytucji państwowych. Perspektywa feministyczna
 120. Wpływ Muzyki na życie społeczne
 121. Jakość życia w koncepcjach teoretycznych i w badaniach empirycznych
 122. Związek Harcerstwa Polskiego jako animator czasu wolnego dzieci i młodzieży, na przykładzie Hufca ZHP Sulejówek im. Batalionu ?Zośka?
 123. Lokalna działalność społeczna Chrześcijańskiego Ośrodka Elim Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce
 124. Absorpcja środków z Europejskiego Funduszu.
 125. Studium porównawcze dla Berlina i Warszawy na przykładzie projektów adresowanych do kobiet
 126. Integracja uznanych uchodźców. Działalność państwa i organizacji pozarządowych
 127. Subkultura blokersów a przemiany współczesnej rodziny
 128. Wpływ organizacji trzeciego sektora na stan i tworzenie kapitału społecznego w społeczeństwie obywatelskim w Polsce po roku 1989
 129. Rodziny z problemem "picia nadmiernego" O destrukcyjnym wpływie alkoholizmu na instytucje rodziny w Polsce
 130. Misja społeczna kolei w Polsce na przykładzie Polskich Kolei Państwowych
 131. Powrót kobiet na rynek pracy po urodzeniu dziecka
 132. Instytucje rynkowe i organizacje pozarządowe na rynku usług edukacyjnych
 133. Czynniki skuteczności profilaktyki i promocji zdrowia w leczeniu chorób układu krążenia
 134. Funkcjonowanie i rola sądowego kuratora społecznego dla dorosłych
 135. Pomoc postpenitencjarna udzielana byłym więźniom na przykładzie Aresztu Śledczego Warszawa - Mokotów"
 136. Formy opieki nad dzieckiem osieroconym w Polsce
 137. Zjawiska patologii społecznej wśród nieletnich w Polsce -analiza aktualnej sytuacji
 138. Polityka zatrudnienia w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej
 139. Jakość życia w Siedlcach na początku XXi wieku.
 140. Czynniki opóźnionej samodzielności młodego pokolenia we współczesnej Polsce
 141. Spory zbiorowe w organizacjach, strony konfliktu, sposoby rozwiązywania - analiza i dynamika żądań
 142. Znaczenie studiów wyższych w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych na przykładzie badań studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej"
 143. Uwarunkowania i skutki spadku dzietności a zadania dla polityki rodzinnej
 144. Problemy społeczne środowiska lokalnego w programach wyborczych i działalności radnych dzielnicy Warszawa - Wawer
 145. Indywidualne formy ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym (kapitałowym ) na przykładzie PZU SAGenerali, Amplico Life".
 146. Rola Ruchu Anonimowych Alkoholików w wychodzeniu z uzależnienia Alkoholowego
 147. Emigracja Ormian do Polski po upadku ZSRR
 148. Ubóstwo na wsi. Skala zjawiska i działania zaradcze na przykładzie gminy Budry.
 149. Rola animacji społeczno-kulturalnej w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w małym mieście na przykładzie Góry Kalwarii
 150. Rehabilitacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnością na terenie małych i średniej wielkości gmin, na przykładzie gminy Głowno w świetle badań własnych
 151. Bariery w podnoszeniu kompetencji zawodowych przez pracowników socjalnych - na przykładzie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp.
 152. Sekty religijne opinii młodzieży szkolnej
 153. Polityka rodzinna i realizacja praw reprodukcyjnych we Włoszech. Katolicyzm po włosku.
 154. Lokalna Polityka Społeczna na przykładzie Gminy Stare Babice w latach 2004-2007
 155. Od outplacementu - polityki łagodnych zwolnień do zabiegów o utrzymanie i pozyskanie talentów
 156. Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w promowaniu edukacji ustawicznej i aktywnego stylu życia osób starszych
 157. System opieki zdrowotnej w Polsce i Niemczech. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości.

2006

 1. Marginalność imigrantów na rynku pracy w Szwecji
 2. Piractwo fonograficzne jako nowa forma przestępczości
 3. Łamanie praw dziecka w polskiej rodzinie
 4. Ewolucja dialogu społecznego w Polsce
 5. Polskie ustawodawstwo aborcyjne na tle uwarunkowań religijnych i kulturowych. Problem legalności aborcji w Polsce
 6. Modele polityki rodzinnej na tle przeobrażeń w strukturze rodziny. Doświadczenia z Europy Zachodniej. Wnioski dla Polski
 7. Debata publiczna nad polityką płci w Polsce
 8. Styl życia polskiej młodzieży w czasie rewolucji informacyjnej i globalizacji. Porównanie sposobu spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi ze wspólnoty religijnej i z ruchu feministycznego
 9. Sport w polityce władz samorządowych Skierniewic
 10. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jako czynnik integracji społecznej Polski z Unią Europejską
 11. Współczesne migracje zarobkowe Polek do Włoch
 12. Uwarunkowania karier naukowych kobiet w Niemczech
 13. Służba cywilna w III RP
 14. Ryzyka socjalne w ramach ubezpieczenia społecznego, ewolucja po II wojnie światowej
 15. Sytuacja szkolna dzieci z rodzin ubogich, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Na przykładzie miasta Dęblina
 16. Współpraca policji ze służbami porządku publicznego i samorządem lokalnym w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego
 17. Bezrobocie młodzieży z wykształceniem wyższym na terenie powiatu węgrowskiego
 18. Korupcja w różnych sferach polityki społecznej - przejawy i uwarunkowania
 19. Organizacje pracodawców jako podmiot dialogu społecznego w Trzeciej RP
 20. Centrum Aktywności Lokalnej
 21. Segregacja zawodowa jako czynnik nierówności płci
 22. Programy celowe PFRON-u a Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.4 - porównanie
 23. Zjawisko przemocy domowej na przykładzie dzielnicy Warszawa Bielany
 24. Globalizacja z perspektywy jej przeciwników
 25. Polska mniejszość narodowa na Słowacji
 26. Działalność instytucji polityki społecznej na rzecz integracji i reintegracji społecznej
 27. Problem wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w Pruszkowie
 28. Zakładanie działalności gospodarczej - przepisy, instytucje i ułatwienia ze strony państwa
 29. Wizerunek osób niepełnosprawnych prezentowany przez polską telewizję publiczną polską telewizję publiczną i fińską telewizję państwową
 30. Zatrudnienie socjalne jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
 31. Uelastycznianie czasu pracy w III RP
 32. Dylematy i problemy w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia
 33. Resocjalizacja nieletnich sprawców czynów karalnych; instrumenty działania i ich skuteczność
 34. Działalność NSZZ "Solidarność" w Oddziale Okręgowym PZU S.A. w Warszawie w latach 1989-2005
 35. Specyfika ubóstwa w wielkich miastach w Polsce
 36. Problem rozwoju społecznego na przykładzie dwóch konkurujących miast: Rzeszowa i Przemyśla
 37. Kampanie społeczne jako instrument wspierania rodziny na przykładzie programu "Być rodzicem"
 38. Ochrona roszczeń pracowniczych w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych
 39. Pomoc społeczna jako instrument przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób długotrwale bezrobotnych

2005

 1. Formy ochrony praw dziecka
 2. Struktura organizacyjna i finansowanie ubezpieczeń społecznych w Polsce
 3. Rodzina jako strefa racjonalnego wyboru - nowa jakość życia w dobie globalnych przemian
 4. Kwestia bezrobocia w polityce społecznej Unii Europejskiej
 5. Rola i znaczenie świadczeń krótkoterminowych wypłacanych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 6. Pośrednictwo pracy w III Rzeczypospolitej
 7. Pracownicze programy emerytalne w Polsce - założenia i praktyka
 8. Główne zagadnienia libańskiego systemu zabezpieczenia społecznego
 9. Biedni emeryci sfery budżetowej
 10. Organizacja opieki paliatywnej nad dziećmi w Polsce
 11. Odszkodowania za pracę przymusową na rzecz III Rzeszy: negocjacje i ich wyniki
 12. Rola architektury w kształtowaniu kapitału społecznego
 13. Motywy sięgania po marihuanę przez młodych ludzi
 14. Wpływ pomocy społecznej na syndrom wyuczonej bezradności
 15. Postępowania sądowe wobec płatników składek w opinii inspektorów kontroli ZUS
 16. Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce z Programów rządowych i funduszy Unii Europejskiej
 17. Wpływ korzystania z komputera na zachowanie się i wyniki w nauce dzieci w wieku od 10 do 13 lat
 18. Uzależnienie od instytucji pomocy społecznej
 19. Współpraca policji ze szkołami w zakresie zwalczania przestępczości wśród dzieci i młodzieży w powiecie grójeckim
 20. Program usamodzielniania w ocenie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w Warszawie
 21. Polityka socjalna MON wobec żołnierzy zawodowych
 22. Eksperci i ekspertyza w polityce społecznej - na przykładzie prawa do informacji i konsultacji pracowników w Polsce i we Francji oraz na przykładzie skracania czasu pracy we Francji
 23. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w Polsce
 24. Idea sprawiedliwości społecznej a katolicka nauka społeczna
 25. Rola instrumentów wspólnotowej polityki strukturalnej we wspieraniu polityki rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski
 26. Opieka nad dzieckiem w Polsce po 1989 roku na przykładzie Domów Dziecka i innych form opieki zastępczej
 27. Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców
 28. Problemy mieszkańców wsi ? analiza "Pamiętników nowego pokolenia chłopów polskich"
 29. Wykluczenie społeczne i integracja społeczna - koncepcje teoretyczne, programy
 30. Instytucja Rzecznika Praw Dziecka ? przegląd modeli funkcjonowania
 31. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz kobiet w Polsce
 32. Przeciwdziałanie narkomanii w szkołach warszawskich
 33. Przestrzeganie prawa pracy na podstawie sprawozdań Głównego Inspektora Pracy z lata 2001-2003
 34. Telepraca jako nowa forma zatrudnienia
 35. Przemiany systemu emerytalnego we Włoszech w latach 90 XX wieku
 36. Dyskurs publiczny w Polsce wokół równego statusu kobiet i mężczyzn na przykładzie debat parlamentarnych
 37. Zagadnienie korupcji w polskim dyskursie publicznym
 38. Przyczyny zadłużenia płatników składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 39. Polityka wobec niepełnosprawnych intelektualnie w Szwecji
 40. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w III Rzeczpospolitej
 41. Zaradność czy bezradność? Sytuacja rodzin wiejskich z dzieckiem niepełnosprawnym
 42. Drogi dochodzenia młodego pokolenia Polaków do własnego mieszkania w warunkach gospodarki rynkowej
 43. Romowie Europejscy - Romski Etnocentryzm po doświadczeniach dwóch totalitaryzmów w Europie Środkowo-Wschodniej
 44. Alkoholizm wśród kobiet w Polsce a możliwości leczenia i pomocy
 45. Twórczość plastyczna osób psychicznie chorych w Polsce jako droga do integracji społecznej
 46. Ochrona konsumenta na rynku kart płatniczych w Polsce
 47. Lokalna polityka społeczna gminy Płośnica w latach 1998-2004
 48. Realizacja zasady współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w kontekście tworzenia rocznych programów współpracy na gruncie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 49. Zjawisko mobbingu w miejscu pracy - uwarunkowania, aspekty prawne, konsekwencje oraz sposoby niwelowania jego negatywnych skutków
 50. Oświata wiejska - szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego
 51. Ubóstwo rodziny wielkomiejskiej na przykładzie Warszawy. Rola publicznej i niepublicznej pomocy ubogim
 52. Działalność Sejmowej Komisji Polityki Społecznej w latach 1991-2005
 53. Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu rozwoju miasta Chełma w latach 2002-2004
 54. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja wobec dzieci ulicy w środowisku lokalnym
 55. Infrastruktura społeczna w wielkomiejskim osiedlu budowanym w warunkach wolnorynkowych na przykładzie osiedla Kabaty
 56. Finansowanie organizacji pozarządowych

2004

 1. Polityka azylowa w krajach Europy Zachodniej w latach 2000-2003
 2. Reklama społeczna w służbie człowiekowi. Teoria i praktyka oddziaływań
 3. Absolwenci jako szczególna kategoria zagrożona bezrobociem
 4. Agencje Pracy Tymczasowej na polskim rynku pracy
 5. Współczesna rodzina polska ? aspekty aksjologiczne
 6. Bezdomność - istota, zagadnienie prawne, przeciwdziałanie
 7. Czynności prawne dotyczące stosunku pracy w świetle znowelizowanego kodeksu pracy
 8. Podstawy prawne działalności funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych w latach 1994-2003
 9. Fundusze stanowiące podstawę polityki finansowej rolniczego ubezpieczenia społecznego
 10. Ochrona dziecka - świadka w sprawach o znęcanie się nad rodziną
 11. Problem narkomanii wśród młodzieży
 12. Narkomania, przestępczość narkotykowa nieletnich i profilaktyka na przykładzie powiatu piaseczyńskiego
 13. Wpływ rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na tworzenie miejsc pracy w III RP
 14. Marketing społeczny na przykładzie kampanii antynikotynowej promującej produkt Zyban
 15. Litewska polityka społeczna. Geneza, ewolucja, perspektywy
 16. Leczenie odwykowe alkoholizmu w Polsce
 17. System Kas Chorych w Polsce. Reforma systemu ochrony zdrowia w latach 1997-2002
 18. Instytucja dialogu społecznego w Polsce
 19. Rekrutacja personelu na polskim rynku pracy
 20. Rekrutacja pracowników. Przygotowanie studentów do procesu poszukiwania pracy
 21. Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Warunki pracy w wybranych zakładach pracy chronionej w opiniach pracowników
 22. Wpływ rehabilitacji psychoruchowej na dzieci niepełnosprawne w świetle przeprowadzonych badań w Centrum Zdrowia Dziecka
 23. Zjawisko przemocy w rodzinie - przeciwdziałanie i zapobieganie jej przejawom i skutkom przez instytucje publiczne w Mieście i Gminie Tłuszcz
 24. Realizacja idei integracji na przykładzie Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie
 25. Przeciwdziałanie bezrobociu w Powiecie Przasnyskim w latach 1999-2002
 26. Program ?Inkubator Organizacji Pozarządowych?
 27. Pozycja kobiet w życiu publicznym w Polsce. Rola organizacji pozarządowych
 28. Trwałość i zmiana pozycji kobiety w rolach domowych i zawodowych w Polsce po 1989 roku
 29. Udział zwierząt w rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce - na tle doświadczeń amerykańskich
 30. Biedni mieszkańcy bogatej dzielnicy - studium ubóstwa na BielanachSytuacja ludzi starych w domu pomocy społecznej i w środowisku zamieszkania. Wpływ miejsca pobytu na stan fizyczny i zdrowie
 31. System motywacyjny jako element zarządzania zasobami ludzkimi firmy Ekonomiczne i społeczno-psychologiczne skutki zwolnień na przykładzie Ciech S.A.
 32. Samobójstwa wśród ludzi młodych - prezentacja problemu, sposoby zapobiegania i interwencji
 33. Rynek pracy w UE i Polsce wobec wyzwań globalizacji
 34. Rozwiązywanie problemów społecznych na szczeblu samorządu terytorialnego
 35. Romowie w Polsce. Złożoność problemów mniejszości. Szanse integracji
 36. Rodzinne Domy Dziecka w polskim systemie opieki kompensacyjnej
 37. Techniki komunikacyjne jako instrument lokalnej polityki społecznej
 38. Szkoła i inne czynniki tożsamości narodowej dzieci białoruskich (na przykładzie uczniów z Bielska Podlaskiego)
 39. Zakłady pracy chronionej w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce i krajach UE
 40. Zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 41. Wygrani i przegrani reformy powszechnego systemu emerytalnego w Polsce
 42. Ochrona praw człowieka a rola organizacji pozarządowych na przykładzie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Amnesty International
 43. Reforma systemu edukacji w 1998 r. na tle przemian polskiej oświaty po II Wojnie Światowej
 44. Wpływ transformacji ustrojowej na przemiany demograficzne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
 45. Lokalna polityka społeczna na przykładzie gminy Piaseczno
 46. Działalność społeczna Kościoła prawosławnego w Polsce
 47. Kształcenie ustawiczne jako segment polityki społecznej (na przykładzie programów edukacyjnych Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego)
 48. Konkurencja i współdziałanie w sektorze pozarządowym na przykładzie wybranych stowarzyszeń charytatywnych i edukacyjnych

2003

 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie na przykładzie dawnej Gminy Warszawa - Centrum
 2. Model polityki społecznej zwany liberalnym w propagandzie środowiska UPR
 3. System pomocy dzieciom i młodzieży w Niemczech
 4. Fundusze emerytalne w Polsce
 5. Bezrobocie na szczeblu lokalnym a jego przezwyciężanie przy pomocy środków europejskich - na przykładzie powiatu Włodawa
 6. Systemy zabezpieczenia emerytalnego w Niemczech i Wielkiej Brytanii - historia, stan obecny i przyszłość
 7. Działalność socjalna pracodawców w Polsce na tle rozwiązań europejskich
 8. Dynamika i struktura współczesnych migracji zarobkowych Polaków do Niemiec
 9. Zarobkowe migracje sezonowe Polaków do Niemiec
 10. Rozwój i znaczenie wolontariatu w Unii Europejskiej i w Polsce. Próba analizy porównawczej
 11. Straż graniczna jako podmiot bezpieczeństwa państwa
 12. Polityka mieszkaniowa Gminy Warszawa - Centrum w latach 2000 -2002
 13. Wspieranie sektora MSP w programach rządowych w latach 1995-2003 w Polsce
 14. Psychospołeczne skutki bezrobocia w Polsce w latach 1990-2002
 15. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - uregulowania polskie na tle rozwiązań międzynarodowych
 16. Organizacje pozarządowe w Unii Europejskiej i w Polsce
 17. Kodeks pracownika jako element kształtowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 18. Uchodźcy i polityka wobec uchodźców w Polsce po 1989 roku
 19. Kwestia swobodnego przepływu pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej
 20. Cudzoziemcy na polskim rynku pracy po 1989 roku
 21. Kształtowanie się nowych stosunków pracy w Polsce
 22. Kobiety na rynku pracy

2002

 1. Pośrednictwo pracy w Polsce w latach 90-tych
 2. Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce w kontekście integracji z unią europejską
 3. Obraz amerykańskiego sektora non-profit na przełomie wieków
 4. Uwarunkowania późnego macierzyństwa w Polsce
 5. Skala zjawiska i rozwiązywanie problemu bezrobocia w Polsce i w Unii Europejskiej
 6. Bezrobocie kobiet na lokalnym rynku pracy
 7. Bezrobocie absolwentów na lokalnym rynku pracy
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi a kultura organizacyjna na przykładzie firmy Red Bull
 9. Pośrednictwo pracy w Polsce w latach 90-tych
 10. Wizje polityki społecznej w wyborach parlamentarnych 2001 roku
 11. Polacy zatrudnieni w ramach umów o dzieło w Berlinie w latach 90.
 12. Dodatkowe ubezpieczenia życiowe. Rola świadomości społecznej w tworzeniu systemu dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych

2001

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich i jego działalność związana z łamaniem praw pracowniczych
 2. Kreowanie nowej polityki ochrony zdrowia
 3. Organizacje pozarządowe w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską
 4. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako instrument ograniczania bezrobocia
 5. Zmiana społecznej roli państwa w okresie transformacji
 6. Wybrane organizacje pozarządowe w dzielnicy Warszawa Praga Południe
 7. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce po II Wojnie Światowej
 8. Rynek kapitałowy w Polsce - szanse i zagrożenia
 9. Zastosowanie narzędzi marketingowych w polityce społecznej
 10. Modele kariery zawodowej na przykładzie jednostki samorządowej i niepublicznej
 11. Dobór personelu w procesie zarządzania potencjałem społecznym organizacji
 12. Kreowanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce
 13. Zmiany w strukturze demograficznej polskiej rodziny w okresie transformacji
 14. Narkomania - choroba społeczna
 15. Problem alkoholowy i próby jego rozwiązywania w mieście Skierniewice
 16. Emigracja zarobkowa z Polski do Wielkiej Brytanii po II Wojnie Światowej
 17. Ewolucja publicznej pomocy społecznej w Polsce w XX wieku
 18. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ?Niebieska Linia? na tle systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
 19. Kobiety w Polsce - ich sytuacje i organizacje
 20. Wybrane uwarunkowania polskiej przestępczości w latach 90-tych
 21. Uprawnienia polskich organizacji pracodawców w kształtowaniu zbiorowych stosunków pracy
 22. Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec
 23. Koncepcja Europy Socjalnej w polityce Wspólnot Europejskich
 24. Od zasad do praktyki - pierwszy rok reformy systemu opieki zdrowotnej
 25. Nieletni a alkohol - historia badań
 26. Związki zawodowe jako podmiot polityki społecznej. Ewolucja organizacyjna w XX wieku w Polsce
 27. Realizacja praw dziecka w Polsce w Polsce i w Niemczech na podstawie wybranych instytucji
 28. Zjawisko prostytucji we współczesnej Polsce
 29. Funkcjonowanie zreformowanego systemu emerytalnego - wybrane problemy
 30. Rolnictwo w okresie przekształceń strukturalnych związanych z procesem integracji Polski z Unią Europejską
 31. Polityka państwa wobec uchodźców w latach 90-tych
 32. Instytucje wyspecjalizowane systemu Narodów Zjednoczonych wobec społecznych aspektów globalnych
 33. Promocja reformy emerytalnej. Jakość programu a jakość jego promocji ? niezależne czy tożsame
 34. Przeciwdziałanie dyskryminacji narodowościowej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
 35. Rządowe instytucje zajmujące się sprawami rodziny
 36. Dialog społeczny w Unii Europejskiej
 37. Miejsce pracowniczych programów emerytalnych w systemie zabezpieczenia na okres starości
 38. 30-lat reformowania oświaty w Polsce. Przyczyny, koncepcje, decyzje, oceny
 39. Instytucjonalno-prawny wymiar polityki społecznej w Unii Europejskiej
 40. Organizacje pozarządowe wobec przemocy w rodzinie

2000

 1. Kobiece ruchy społeczne jako siła społeczna
 2. Rola i miejsce kuratora w pracy socjalnej z rodzinami niewydolnymi wychowawczo
 3. Idea obywatelstwa europejskiego wobec tendencji integracyjnych i dezintegracyjnych w Europie
 4. Stanowienie i stosowanie prawa w Unii Europejskiej
 5. Liderzy mniejszości narodowych w Polsce
 6. Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych w państwach Unii Europejskich
 7. System zabezpieczenia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych na tle uwarunkowań demograficznych
 8. Polityka społeczna wobec starości - podstawowe cele, metody, działania
 9. Ewolucja systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
 10. Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR na przykładzie gminy Krempa
 11. Uchodźcy w Polsce lat dziewięćdziesiątych
 12. Problem narkomanii w Polsce i sposoby przeciwdziałania na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych
 13. Współczesna rodzina w Polsce i jej rola w opinii studentów
 14. Działalność społeczna parafii rzymsko - katolickiej na przykładzie parafii św. Józefa na Kole w Warszawie
 15. Znaczenie europejskiej współpracy transgranicznej dla polityki społecznej - na przykładzie euroregionu ?Pomerania?
 16. Mały biznes - szansa czy zagrożenie dla rodziny
 17. Niepubliczne pośrednictwo pracy w Polsce: historia, ramy prawne, działalność w latach 1990-1998, perspektywy rozwoju
 18. Swoboda przepływu siły roboczej i jej znaczenie dla procesu integracji Polski z Unią Europejskiej
 19. Monografia Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawni ?Plus? - Koło Terenowe w Starachowicach
 20. Analiza porównawcza parametrów ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie w Niemczech, Polsce i Rosji
 21. Wpływ turystyki na rynek pracy w Polsce
 22. Społeczne obawy Polaków wokół integracji Polski z Unią Europejską
 23. Ochrona praw dziecka w Polsce w świetle regulacji prawno-międzynarodowych
 24. Reforma terytorialna w Polsce w roku 1999, spór o liczbę województw i powiatów
 25. Wzory sukcesu życiowego i udanego życia rodzinnego w świetle badań ankietowych studentów zaocznych
 26. Fundacje działające na polu kultury i sztuki na przykładzie Fundacji Kultury Polskiej i Bankowej Fundacji i Bankowej Fundacji im. Leopolda Kronenberga
 27. Reforma edukacji w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską
 28. Rekrutacja i selekcja personelu jako element nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi
 29. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce
 30. Równość traktowania mężczyzn i kobiet we wspólnotowym prawie pracy
 31. Drugi filar jako składnik zreformowanego systemu ubezpieczenia emerytalnego
 32. System zamówień publicznych w Polsce i jego zastosowanie na przykładzie miasta Legionowo
 33. Działania profilaktyczne i terapeutyczne zawiązane z alkoholizmem
 34. Zjawisko dopingu w sporcie jako patologia społeczna
 35. Kwestia społeczna w polskim filmie dokumentalnym
 36. Ubezpieczenia społeczne i reklama. Współistnienie w warunkach przemian gospodarczych w Polsce
 37. Polityka Unii Europejskiej w sektorze ubezpieczeń
 38. Koncepcje sprawiedliwości społecznej we współczesnej myśli amerykańskiej
 39. Problem przestępczości nieletnich w dzielnicy Warszawa-Śródmieście
 40. Lokalna polityka społeczna nowych landów niemieckich na przykładzie Brandenburgii
 41. Zwalczanie narkomanii - rozwiązanie polskie, zagraniczne i międzynarodowe
 42. Pozyskiwanie i rozwój pracowników w nowocześnie zarządzanym zakładzie pracy
 43. Instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem opuszczonym
 44. Powszechne ubezpieczenia emerytalne w grupie PZU
 45. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce po 1989 roku
 46. Rozwój społeczny Gminy Warszawa Białołęka po roku 1990
 47. Działalność organizacji pozarządowych na przykładzie Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym
 48. Samorząd Gminny oraz inne organizacje lokalne jako podmioty rozwojotwórcze na przykładzie Gminy Warszawa - Ursynów
 49. Wolontariat - znajomość pojęcia, kształtowanie wizerunku wolontariusza w polskiej świadomości społecznej
 50. Udział Funduszy Emerytalnych w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych
 51. Rekonwersja kadr na tle polityki kadrowej prowadzonej w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
eskorteskisehir.asia/ eskisehireskortr.net eskisehireskort.asia istanbulpatent.gen.tr ankarapatent.gen.tr patentarastirma.gen.tr patentburosudanismanlik.com